Huurder

U bent reeds huurder bij En Bord de Soignes?

Huur

Er zijn drie soorten huurcontracten, al naargelang uw situatie bij ondertekening:

1. Het type-huurcontract van bepaalde duur 

Dit type-huurcontract geldt voor de huurders van wie de overeenkomst in werking trad/treedt na 1 januari 2013, met uitzondering van de huurders met een contract van onbepaalde duur.

2. Het type-huurcontract van onbepaalde duur 

Dit type-huurcontract geldt voor de huurders van wie de overeenkomst in werking trad vóór 1 januari 2013. Het geldt ook voor de huurders die na 1 januari 2013 voor het eerst een woning huren, maar waarvan een van de gezinsleden op de datum van inwerkingtreding van het huurcontract met een handicap van minstens 66 % leeft en/of ouder is dan 65 jaar.

3. Het type-huurcontract bij renovatie 

Dit is een specifiek contract waarin de huurder ermee akkoord gaat de werken uit te voeren die worden bepaald in de bijlage van het contract. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk vrijstelling van betaling te krijgen voor de eerste maanden huur, in ruil voor de uitvoering van de werken.

Een van de eigenschappen van een sociaal huurcontract, is dat wij het contract niet kunnen beëindigen zonder gemotiveerde vooropzeg. In uw huurcontract staan bovendien de rechten en de plichten van huurder en eigenaar beschreven.

Het huurcontract zal geregistreerd worden binnen de twee maanden na ondertekening.

©BGHM

Bij verhuis uit de woning, dient u de woning achter te laten in dezelfde staat als bij aanvang van het huurcontract. U bent dus verantwoordelijk voor eventuele schade die door u zou zijn aangebracht in de periode waarin u de woning huurde.

In geval van een geschil, kunt u dankzij een plaatsbeschrijving bewijzen dat eventuele schade al aanwezig was vóór uw intrek in de woning.

We moeten dus samen een gedetailleerde plaatsbeschrijving opmaken ‘op tegenspraak’ (dit betekent dat zowel de eigenaar als de huurder, of hun respectieve vertegenwoordigers, aanwezig moeten zijn).

De plaatsbeschrijving moet opgesteld worden wanneer de ruimten nog leeg zijn of in de eerste maand na intrek in de woning. De plaatsbeschrijving moet bij het huurcontract worden gevoegd.

De plaatsbeschrijving is pas geldig als het document gedateerd is en ondertekend is door elk van de partijen.

Tot slot moet de plaatsbeschrijving zo gedetailleerd mogelijk worden opgesteld.

Het document wordt als bijlage bij uw huurcontract gevoegd.

De huur wordt ‘anticipatief’ betaald. Dit betekent dat u de huur voor de komende maand telkens aan het begin van die maand betaalt.

Een voorbeeld: “Ik betaal op 1 maart de huur voor de maand maart.”

De huur wordt met een gestructureerde mededeling overgeschreven op een rekening. U vindt die gestructureerde mededeling op uw betalingsuitnodiging.

Oudergem

Watermaal-Bosvoorde

Sint-Pieters-Woluwe

BE28 0011 2203 0120

BE30 0910 1005 7111

BE51 0960 0161 4362

We vragen u een doorlopende betalingsopdracht aan te maken bij uw bank, zodat de betaling automatisch gebeurt.

De huur moet telkens vóór de tiende dag van de maand gestort zijn.

Hier volgen de voornaamste bepalingen voor de huurberekening. In bepaalde gevallen kan de huur worden verlaagd of verhoogd. Neem contact op met de dienst Huurders voor meer informatie over uitzonderingen en de berekening van uw huurbedrag.

Werkelijk huurbedrag = basishuur x inkomenscoëfficiënt

De basishuur stemt overeen met de theoretische huurwaarde van elke woning.

Het gaat meer bepaald om 3 tot 10 % van de actuele marktwaarde van de woning.

De initiële marktwaarde wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd volgens de gezondheidsindex van de maand augustus.

Een voorbeeld:

De actuele marktwaarde van een woning bedraagt 50.000 euro
Het percentage werd vastgelegd op 5 %.
De basishuur bedraagt dus 5 % van 50.000 euro, oftewel 2.500 euro per jaar.
Die 2.500 euro wordt gedeeld door 12 maanden. De huur bedraagt dus 208 euro per maand.

Het inkomenscoëfficiënt wordt berekend door het totale inkomen van het gezin te delen door het referentie-inkomen.

Het inkomen van het gezin, is de som van alle inkomens van alle gezinsleden, met uitzondering van de eventuele inkomens van kinderen ten laste.

Het referentie-inkomen bedroeg op 1 januari 2020 20.168,82 euro. Dit referentie-inkomen wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex van de maand augustus.

Tot slot wordt nog 5 % van de huur afgetrokken voor een kind ten laste. Bij 2 kinderen ten laste is dat 10 % en bij 3 kinderen ten laste is dat 20 %. Eén kind ten laste dat erkend is als persoon met een handicap, geldt als twee kinderen ten laste. En voor een volwassen persoon met een handicap in het gezin, wordt 20 % van de huur afgetrokken.

©BGHM

Hebt u nog vragen over de berekening van uw huur? Neem dan contact op met de dienst Huurders.

Als basisregel geldt: breng de dienst Huurders op de hoogte van elke wijziging, want bepaalde wijzigingen kunnen een impact hebben op de huurberekening.

Het kan gebeuren dat de gezinssituatie of -samenstelling verandert in de loop van het jaar.

Bijvoorbeeld bij vertrek of verwelkoming van een kind, een huwelijk, een overlijden, een ontslag op het werk enz. Dergelijke levensgebeurtenissen kunnen een invloed hebben op de huurprijsberekening.

Normaal is het niet mogelijk om de huurprijs te verlagen in de loop van het jaar, behalve indien uw inkomen met meer dan 20 % is afgenomen ten opzichte van het inkomen dat als basis diende voor de huurprijsberekening.

Om te weten of er al dan niet een herberekening moet komen en, zo ja, welke stappen u daarvoor moet ondernemen, kunt u contact opnemen met onze dienst Huurders.

Uw werkelijke huurprijs kan om verschillende redenen hoger liggen dan de eerder vermelde bedragen. U betaalt in dat geval een verhoging.

 1. Verhoging van de huurprijs voor een bovenmatige woning

Een gezin dat in een woning verblijft met minstens 2 kamers meer dan de gezinssamenstelling vereist, moet een bijkomend bedrag per slaapkamer betalen bovenop de berekende huurprijs.

Dit bedrag wordt maandelijks betaald, samen met de huurprijs. Het bedrag is een twaalfde (1/12) van de totale som. De verhoging kan – in 2020 – niet hoger liggen dan 648,20 euro per jaar, of 54,02 euro per maand.

Als een gezinslid ouder is dan 60 jaar of erkend is als persoon met een handicap, of als er reeds een aanvraag werd ingediend voor een verhuis naar een andere woning, wordt de huur niet verhoogd. Slaapkamers van minder dan 6 m2 groot worden niet meegerekend.

 1. Verhoging van de huurprijs voor passief- of (zeer) lage-energiewoningen

De wet voorziet een verhoging van de huurprijs voor passief- of (zeer) lage-energiewoningen. De verhoging wordt berekend in functie van het type woning en de energiebesparingen.

 1. Maandelijkse solidariteitsbijdrage

Als u in een sociale woning verblijft en uw gezinsinkomen ligt hoger dan het toelatingsinkomen, dan betaalt u een solidariteitsbijdrage. Deze toeslag wordt berekend op basis van de theoretische waarde van uw woning.

©BGHM

De huurprijs wordt berekend in functie van het gezinsinkomen. Elk jaar herberekenen we uw huurprijs op basis van de actuele situatie.

Deze herziening start in de maand augustus.

Lees de brief die u in dat verband ontvangt aandachtig en respecteer de indieningstermijn voor de documenten.

We raden u aan zo snel mogelijk te reageren op de brief, om lange wachtrijen in de laatste dagen te vermijden.

Indien u niet alle gevraagde documenten binnen de vooropgestelde termijn indient, zal uw huurprijs overeenstemmen met de normale huurwaarde. Dit is de maximale huurprijs. Indien we niet over de gevraagde documenten beschikken, sturen we u een aangetekende brief. De kosten daarvoor worden aan u doorgerekend.

U wordt vóór 1 december op de hoogte gebracht van de nieuwe huurprijs.

De huurlasten zijn niet in de huurprijs inbegrepen.
De huurlasten omvatten alle uitgaven die verband houden met het gebruik van de woning. Ze worden gedragen door alle huurders van eenzelfde gebouw.
Huurlasten worden op een andere rekening gestort dan de huurprijs, aangezien zij dienen om de kosten te betalen die verband houden met onderhoud, reinigingswerken, huisvuilophaling, verwarming enz.

Dit betekent dat u elke maand wordt gevraagd uw huurlasten vooraf te betalen, in de vorm van provisies.
Eén keer per jaar wordt er een eindafrekening gemaakt.

U kunt vervolgens gedurende één maand kennisnemen van deze afrekening, volgens de bepalingen van de regelgeving ter zake.

De verschillende huurlasten en de manier waarop die door de verschillende huurders gedragen worden, zijn vastgelegd in artikels 15 en volgende van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996.

Elke betrokkene kan een klacht indienen als die verband houdt met onze opdrachten.

Een klacht is pas geldig als die:

Klachten die niet aan deze vereiste voldoen, worden als niet-ontvankelijk beschouwd.

In sommige gevallen is een specifieke termijn voor de indiening van een klacht van toepassing.

 1. Indien uw klacht de schrapping van uw kandidatuur na 1 januari 2015 betreft, beschikt u over een termijn van 6 maanden vanaf de datum van verzending van de aangetekende brief waarmee u van de schrapping op de hoogte werd gebracht.
 2. Indien uw klacht een niet-inschrijving betreft, beschikt u over een termijn van 6 maanden vanaf het moment waarop de termijn voor inschrijving wordt overschreden.
 3. Indien uw klacht het ontbreken van bewijsstukken voor werkelijk geldende voorkeurrechten betreft, beschikt u eveneens over een termijn van 6 maanden vanaf de kennisgeving van de beslissing.

Welke procedure wordt er gevolgd na indiening van een klacht?

Zodra u een klacht hebt ingediend, maken we die over aan onze sociaal afgevaardigde.

Die luistert naar beide partijen en formuleert een advies. U wordt uitgenodigd voor een gesprek met de sociaal afgevaardigde, om uw standpunt toe te lichten. U kunt uiteraard worden bijgestaan door een mandataris naar keuze.

Maximaal 30 dagen na ontvangst van uw klacht, brengen wij u op de hoogte of uw klacht al dan niet ontvankelijk is.

Indien uw klacht het einde van een huurovereenkomst van bepaalde duur betreft, brengen wij u daarvan op de hoogte binnen de 15 dagen na ontvangst van uw klacht.

Indien u geen antwoord ontvangt, mag u de klacht als ontvankelijk beschouwen en mag u ervan uitgaan dat de klacht behandeld zal worden. Vervolgens is het aan onze raad van bestuur (RvB) om een uitspraak te doen over de zaak. De RvB heeft hiervoor maximaal 90 dagen de tijd na ontvangst van uw klacht.
Indien u binnen deze termijn geen antwoord ontvangt, wordt uw klacht als gegrond beschouwd. Als het geschil gaat over het einde van een huurovereenkomst van bepaalde duur, dan moet u binnen de 45 dagen een beslissing over de grond van de klacht ontvangen.

Indien wordt overgegaan tot vrijwillige bemiddeling terwijl er een klacht werd ingediend, dan wordt de termijn van 90 dagen toegekend voor de behandeling van uw klacht opgeschort voor de duur van de bemiddeling, tot maximaal 6 maanden.

Als huurder is een goede bescherming van cruciaal belang. Daarom zijn twee verzekeringen onmisbaar:

 • Een woningverzekering (verplicht als huurder bij En Bord de Soignes)
 • Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.) familiale (sterk aanbevolen)

 

Woningverzekering

Een woningverzekering wordt vaak een ‘brandverzekering’ genoemd en biedt een globale dekking tegen schade aan uw woning en de inboedel ervan in geval van rampspoed (waterschade, overstroming, brand, kortsluiting, natuurramp enz.). U kunt zelf het beschermingsniveau bepalen. U kunt uw woning bijvoorbeeld ook bijkomend verzekeren tegen inbraak en vandalisme.

Algemeen gezien dekt een woningverzekering:

 • Uw persoonlijke bezittingen

Met ‘persoonlijke bezittingen’ worden alle meubels en voorwerpen bedoeld die eigendom zijn van u of van de gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen. Ook huisdieren vallen onder de categorie ‘persoonlijke bezittingen’.

Een voorbeeld: Door een overstroming zijn al uw meubels verwoest. Uw woningverzekering zal uw meubels vergoeden.

 • Uw verantwoordelijkheid tegenover derden

Met ‘derden’ worden alle personen bedoeld die niet zijn opgenomen in het huurcontract.

Voorbeelden: De dichting van uw badafvoer bleek niet meer waterdicht. Het water heeft zijn weg gevonden naar het appartement van de onderburen (derden), met schade tot gevolg. Uw woningverzekering zal deze derden een schadevergoeding uitbetalen.

Hetzelfde geldt wanneer de watertoevoer naar uw wasmachine niet goed was vastgemaakt of wanneer de vuilwaterafvoer niet correct is aangesloten op het rioleringsnet. Als het water bij uw buren insijpelt, zal uw woningverzekering hen een schadevergoeding uitbetalen.

 • Uw burgerlijke aansprakelijkheid als huurder

Uw verzekering dekt de schade die door u wordt veroorzaakt aan de woning waarin u verblijft (muren, deuren, structuur).

Een voorbeeld: U valt in de zetel in slaap met een brandende sigaret in de hand. De peuk valt, waardoor eerst uw zetel en vervolgens uw hele appartement vuur vat. Uw verzekering burgerlijke aansprakelijkheid als huurder zal de kosten dekken om het appartement te herstellen.

Indien u kunt bewijzen dat u niet verantwoordelijk bent voor de schade, zal de verzekering van En Bord de Soignes tussenkomen.

Een voorbeeld: Een storm rukt een dakpan van uw woning los. De dakpan komt op een auto terecht. Hoewel de dakpan afkomstig is van uw woning, bent u niet verantwoordelijk voor de schade. Het is aan de verzekering van En Bord de Soignes om de schade te vergoeden.

Om de bescherming van uw woning nog te verscherpen, voegde En Bord de Soignes bovendien een clausule van afstand van verhaal toe[1]. Dit betekent dat de verzekering van En Bord de Soignes nooit bij u kan aankloppen.

Een voorbeeld: Uw broodrooster bleek de oorzaak van de verwoesting van het hele gebouw. De verzekering van En Bord de Soignes kan zich echter niet tot u richten en zal de schade zelf vergoeden.

De clausule van afstand van verhaal beschermt u in geval van een ramp, maar dekt uw eigen bezittingen niet, noch die van derden. Vandaar het belang om ook zelf een woningverzekering aan te gaan.

Bij En Bord de Soignes is een woningverzekering contractueel verplicht. Wij vragen u een kopie van uw verzekeringspolis en een bewijs van betaling binnen de eerste maand na ondertekening voor te leggen, en om diezelfde bewijsstukken elk jaar opnieuw voor te leggen.

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.) familiale

Iedereen komt wel eens een klein, alledaags ongelukje tegen. Uw hond verwoest een beeldje, u trapt een raam van de buren in met een bal, uw kind scheurt de leren jas van een vriendje … Aan u om de financiële gevolgen van dergelijke ongelukjes te dragen.

We raden u – of u nu kinderen hebt of niet – aan om een verzekering B.A. familiale af te sluiten, die dekking biedt aan wie in het privéleven schade berokkent aan derden.

[1] De premies met betrekking tot afstand van verhaal worden doorgefactureerd aan alle huurders, zoals vastgelegd in het reglement.

Verhuis

U kunt te allen tijde uw huurcontract beëindigen. U dient ons daarvan per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen en rekening te houden met een opzegperiode van drie maanden (te rekenen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum van verzending).

Uw aangetekende brief moet de volgende elementen bevatten:

 • Uw opzegging van het huurcontract.
 • De datum waarop u het huurcontract ten einde loopt.

U moet de brief versturen naar de dienst Huurders van uw lokale antenne.

Er zijn enkele uitzonderingen mogelijk, en de opzegperiode kan in sommige gevallen ingekort worden (bijvoorbeeld bij vertrek naar een rusthuis of wanneer u een woning toegekend wordt door een andere huisvestingsmaatschappij, om gezondheids- en gezinsredenen om bij een familielid te wonen).

U kunt te allen tijde uw huurcontract beëindigen. U dient ons een aangetekende brief te versturen en bij voorkeur een opzegperiode te respecteren van drie maanden (te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van verzending). Voor wie naar een rusthuis vertrekt, maken we een uitzondering.

In dat geval kan de opzegperiode op verzoek worden ingekort tot één maand, op voorwaarde dat u een attest kunt voorleggen van het rusthuis (op aanvraag te verkrijgen in het rusthuis).

Uw aangetekende brief moet de volgende elementen bevatten:

 • Uw opzegging van het huurcontract.
 • De datum waarop u het huurcontract ten einde loopt.

U moet de brief versturen naar de dienst Huurders van uw lokale antenne.

U kunt te allen tijde uw huurcontract beëindigen. U dient ons daarvan per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen en rekening te houden met een opzegperiode van drie maanden (te rekenen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum van verzending). Voor wie naar een woning van een andere huisvestingsmaatschappij vertrekt, maken we een uitzondering.

In dat geval kan de opzegperiode op verzoek worden ingekort, op voorwaarde dat u een attest kunt voorleggen van de nieuwe openbare vastgoedmaatschappij.

Uw aangetekende brief moet de volgende elementen bevatten:

 • Uw opzegging van het huurcontract.
 • De datum waarop u het huurcontract ten einde loopt.

U moet de brief versturen naar de dienst Huurders van uw lokal antenne.

En Bord de Soignes kan u om uiteenlopende redenen uit uw woning zetten (uw huurcontract opzeggen):

 • U bent eigenaar van vastgoed.
 • U betaalt uw huur en huurlasten al enige tijd niet, en hebt geen enkel schuldaflossingsplan aangevraagd.
 • U leeft de bepalingen van het huurcontract en/of het huishoudelijk reglement niet na (bijvoorbeeld: u verwaarloost uw woning).
 • Omwille van een gemotiveerde beslissing van En Bord de Soignes (bijvoorbeeld wanneer wij ingrijpende werken moeten uitvoeren in de woning).

Afval

Woont u in een van de gebouwen in deze tabel? Dan kunt u gebruikmaken van de afvalcontainers.

Oudergem

Watermaal-Bosvoorde

Sint-Pieters-Woluwe

Lambin 1-2-3-4-5

Van Antwerpen 1-2

Rotiers 5-7

Van Horenbeek 41

Elan 73-75-80-82

Ernotte 60-62-64

Dries 52-54-56-58-60

Vriendschapswijk

Voor elk soort afval is een container met een andere kleur voorzien. Gelieve uw afval als volgt te sorteren: PMD in de blauwe container, papier en karton in de gele container, flessen, bokalen en flacons in transparant glas in de groene container, restafval in de grijze/zwarte container en organisch afval in de bruine container.

Het verwijderen van sluikafval wordt aan de huurders doorgefactureerd in de gezamenlijke kosten.

Indien u niet in een van deze gebouwen woont, staat Net Brussel in voor de ophaling van huisvuil. U vindt alle nodige info hierover op de website van Net Brussel

U kunt oude tapijten, matrassen, koelkasten, fietsen, meubels enz. op verschillende manieren kwijt:

 • Net Brussel haalt grof huisvuil op volgens een vastgelegde regeling (grof huisvuil bij Net Brussel). Bel 0800/981.81 voor inlichtingen of een afspraak.
 • U kunt het grof huisvuil rechtstreeks naar het recyclagepark brengen.

Om evidente redenen met betrekking tot netheid en veiligheid, is het verboden om:

 • Grof huisvuil of zakken afval in de gemeenschappelijke delen van het gebouw te plaatsen (overlopen, kelders, technische ruimten);
 • Grof huisvuil of zakken afval op de terrassen achter te laten;

Het is ook verboden om gevaarlijke, ontvlambare, explosieve, ongezonde of hinderlijke stoffen in het gebouw achter te laten. Het is verboden om brood (of ander afval) door de ramen te gooien.

Technische vragen

In geval van technische problemen in uw appartement, bent u, zoals vastgelegd in het huurcontract, verplicht om de Technische dienst hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen per brief, e-mail of telefoon (02 435 23 58 – 24 uur op 24, 7 dagen op 7). Bepaalde werken zijn ten laste van En Bord de Soignes, andere ten laste van de huurders.

U vindt de niet-restrictieve lijst met herstellingen, werken en onderhoudswerken die ten laste zijn van de huurder of verhuurder – zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad – in ons Doc Center.

Voorwerp

 • Als algemeen principe voor een goed gebruik van de woning geldt:
 • Als huurder verbindt u zich ertoe de gehuurde ruimten persoonlijk te gebruiken en deze ‘als een goede huisvader’ te onderhouden. Anderzijds staat de OVM in voor herstellingen die te wijten zijn aan normale gebruiksslijtage of veroudering, gevallen van overmacht of gebreken aan het gebouw. (*) (**)
 • Wanneer een herstelling voor uw rekening is, zal de OVM de herstellingen via de eigen Technische dienst laten uitvoeren en/of een extern bedrijf inschakelen. U ontvangt een factuur voor deze herstelling/interventie.

(*) Normale slijtage = de slijtage die optreedt bij gebruik ‘als goede huisvader’.

Veroudering = de onvermijdelijke aantasting door de tijd

Overmacht = een uitzonderlijke gebeurtenis die u niet kon voorkomen. Een niet te voorziene gebeurtenis van buitenaf, waar u niets aan kunt doen.

(**) Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 08/12/2017 – Niet-uitputtende lijst van de herstellingen en onderhoudswerkzaamheden die verplicht ten laste zijn van de huurder of de verhuurder

 • Deze algemene facturatievoorwaarden gelden zonder beperking of voorbehoud voor alle gepresteerde diensten.
 • U kunt deze voorwaarden te allen tijde raadplegen op de website enborddesoignes.be of op eenvoudig verzoek aanvragen.
 • Indien één of meerdere van deze bepalingen als nietig zouden worden beschouwd als gevolg van een bestaande of toekomstige wettelijke bepaling of regelgeving, of als gevolg van een uitspraak door een bevoegde autoriteit binnen het bevoegde rechtsgebied of door een bevoegde instantie, vervalt of vervallen alleen de bepaling(en) in kwestie. Alle andere bepalingen ter zake blijven van kracht.

Instemming met de werkbon

Elke factuur is gekoppeld aan een werkbon die vooraf door de OVM wordt opgesteld op vraag van de huurder. Deze werkbon wordt door de huurder gedateerd en ondertekend na voltooiing van de werken.

De prijs

De factuur vermeldt de prijzen in euro (€) en het btw-bedrag overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake die gelden voor de OVM.

Betalingsvoorwaarden

 • De factuur moet integraal betaald worden op de bankrekening van de OVM die op de factuur vermeld wordt, met vermelding van de referenties, die eveneens op de factuur vermeld staan.
 • De factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. Er mag door de huurder niets worden ingehouden van of gewijzigd aan de factuur, om welke reden ook.
 • Elke factuur die na vervaldatum onbetaald blijft, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitair en niet herleidbaar percentage van 10 % van het resterende saldo.
 • Huurders die problemen ondervinden met de betaling van de factuur, moeten verplicht contact opnemen met de permanentie van de dienst Huurders van de OVM met het oog op betalingsbemiddeling.

Toelichting

Inlichtingen omtrent de factuur kunnen uitsluitend per e-mail worden aangevraagd via ebds@ebds.brussels en/of schriftelijk, ter attentie van de Technische dienst (Herdersstaflaan 93 te 1160 Brussel), binnen 15 kalenderdagen na verzenddatum van de factuur.

Betwisting

Een factuur kan uitsluitend per e-mail worden betwist via ebds@ebds.brussels en/of schriftelijk, ter attentie van de Technische dienst (Herdersstaflaan 93 te 1160 Brussel), binnen 30 kalenderdagen na verzenddatum van de factuur. Na deze termijn wordt de factuur als definitief door de klant aanvaard beschouwd en kan een betwisting niet meer in aanmerking worden genomen.

Toepasselijk recht en toepassingsgebied

In geval van een geschil is alleen het Belgisch recht van toepassing en zijn alleen de Franstalige rechtbanken bevoegd.

Sociale begeleiding

Aarzel in dat geval zeker niet om de Sociale dienst te bellen, naargelang uw woonplaats en de uren waarop de dienst bereikbaar is. De maatschappelijk assistenten zijn gebonden aan het beroepsgeheim en helpen u met plezier verder, of kunnen u de weg wijzen naar de meest geschikte instantie.

Oudergem

Watermaal-Bosvoorde

Sint-Pieters-Woluwe

Emerance Evrard

02 435 23 55

 Coralie Van Nieuwenborgh

02 435 23 56

Christine Frère

02 435 23 57

Aarzel in dat geval zeker niet om de Sociale dienst te bellen, naargelang uw woonplaats en de uren waarop de dienst bereikbaar is. De maatschappelijk assistenten zijn gebonden aan het beroepsgeheim en helpen u met plezier verder, of kunnen u de weg wijzen naar de meest geschikte instantie.

Oudergem

Watermaal-Bosvoorde

Sint-Pieters-Woluwe

Emerance Evrard

02 435 23 55

 Coralie Van Nieuwenborgh

02 435 23 56

Christine Frère

02 435 23 57

In geval van huurachterstanden kunt u gerust de Sociale dienst bellen, naargelang uw woonplaats en de uren waarop de dienst bereikbaar is. De maatschappelijk assistenten zijn gebonden aan het beroepsgeheim en helpen u met plezier verder, of kunnen u de weg wijzen naar de meest geschikte instantie.

Oudergem

Watermaal-Bosvoorde

Sint-Pieters-Woluwe

Emerance Evrard

02 435 23 55

Coralie Van Nieuwenborgh

02 435 23 56

Christine Frère

02 435 23 57

Aarzel in dat geval zeker niet om de Sociale dienst te bellen, naargelang uw woonplaats en de uren waarop de dienst bereikbaar is. De Sociale dienst kan proberen om het conflict te ontkrachten door bemiddeling voor te stellen tussen de betrokken partijen, of door de partijen in het conflict door te verwijzen naar de Vrederechter. De maatschappelijk assistenten zijn gebonden aan het beroepsgeheim en helpen u met plezier verder, of kunnen u de weg wijzen naar de meest geschikte instantie.

Oudergem

Watermaal-Bosvoorde

Sint-Pieters-Woluwe

Emerance Evrard

02 435 23 55

Coralie Van Nieuwenborgh

02 435 23 56

Christine Frère

02 435 23 57

Bemiddeling in Oudergem

Bemiddeling in Watermaal-Bosvoorde

Bemiddeling in Sint-Pieter-Woluwe

Astrid Legrand

02 662 08 71
0494 57 79 20

Astrid Legrand

02 662 08 71
0494 57 79 20

Sandra Lopo
0473 71 70 03

Aarzel in dat geval zeker niet om de Sociale dienst te bellen, naargelang uw woonplaats en de uren waarop de dienst bereikbaar is. De maatschappelijk assistenten zijn gebonden aan het beroepsgeheim en helpen u met plezier verder, of kunnen u de weg wijzen naar de meest geschikte instantie.

Oudergem

Watermaal-Bosvoorde

Sint-Pieters-Woluwe

Emerance Evrard

02 435 23 55

Coralie Van Nieuwenborgh

02 435 23 56

Christine Frère

02 435 23 57

Aarzel in dat geval zeker niet om de Sociale dienst te bellen, naargelang uw woonplaats en de uren waarop de dienst bereikbaar is. De maatschappelijk assistenten zijn gebonden aan het beroepsgeheim en helpen u met plezier om de nodige documenten te verzamelen of u de weg wijzen naar een meer geschikte instantie.

Oudergem

Watermaal-Bosvoorde

Sint-Pieters-Woluwe

Emerance Evrard

02 435 23 55

Coralie Van Nieuwenborgh

02 435 23 56

Christine Frère

02 435 23 57

Naast individueel maatschappelijk werk, beschikt En Bord de Soignes ook over een maatschappelijk werkster die instaat voor collectieve of gemeenschapsactiviteiten. Zij brengt de gezamenlijke behoeften van de huurders en hun directe omgeving in kaart, en gaat samen met hen na hoe aan die behoeften tegemoet kan worden gekomen. Zij treedt spontaan in gesprek met de huurders, in de marge van diverse gelegenheden. Die gesprekken hebben als doel de bewoners te leren kennen en zicht te krijgen op hoe zij willen bijdragen tot een betere leefomgeving, met respect voor eenieder.

Aarzel zeker niet om contact op te nemen met Selim Mahdi op het nummer 02 435 23 56 om uw plannen met haar te delen, in functie van haar beschikbaarheid (Watermael-Bosvoorde).

De ARHUU, oftewel de Adviesraad van de Huurders.

Contact 

Vriendschapswijk

Gele Hoekstraat 

1150 Sint-Pieters-Woluwe 

Tegenover de poort (Gebouw nr. 2), gele lift nr. 2, verdieping -1

E-mail: cocoloebds@gmail.com

Samenstelling van de ARHUU

 • Gustavo GARRIDO-DONOSO, Voorzitter en 1st vertegenwoordiger
 • Anna GIERASIMIUK, Vicevoorzitter
 • Justin NSEKU MUKULUMPE, Penningmeester
 • Danielle DANDOY, Secretaris
 • Renée THOMAS-JEUNIAUX, Adjunct-secretaris
 • José SURRA, Tweede vertegenwoordiger
 • Zakaria BOUAZZA, Lid

Meer info: https://www.cocolobru.be

De taken van de ARHUU:

 • Een luisterend oor bieden aan de huurders
 • De huurders vertegenwoordigen
 • Informatie inwinnen bij En Bord de Soignes
 • Deelnemen aan vergaderingen van de raad van bestuur
 • Voorstellen doen die de huurders ten goede komen
 • Advies verlenen over plannen van En Bord de Soignes

Opdrachten die de ARHUU worden toegekend door het Brussels Gewest:

Opdracht 1: Adviezen uitbrengen

 • Advies uitbrengen op eigen initiatief over alle collectieve aangelegenheden
 • Advies uitbrengen van rechtswege, voorafgaand aan beslissingen van de raad van bestuur van de OVM over specifieke aangelegenheden:
  • de planning van werken, renovaties en investeringen
  • de berekeningswijze van huurlasten
  • de culturele en sociale animatie
  • de informatieprogramma’s
  • de collectieve voorzieningen en infrastructuur
  • het huishoudelijk reglement van de OVM

Opdracht 2: Een gemeenschapsgevoel creëren

 • De ARHUU kan feestelijke of gezellige momenten organiseren of aan de organisatie ervan meewerken om ontmoetingen tussen de huurders in de hand te werken en aan te moedigen.

Opdracht 3: De vergaderingen van de raad van bestuur van de OVM bijwonen

 • Met beslissende stem deelnemen aan de raad van bestuur van de OVM, met uitzondering van de punten die betrekking hebben op het personeel van de OVM, de toewijzing van woningen en op elk ander dossier dat personen betreft.

Opdracht 4: Informeren

 • Het is de taak van de ARHUU om de huurders op de hoogte te brengen van beslissingen die de OVM heeft genomen, en om de eigenaar op de hoogte te brengen van vragen en verwachtingen van de huurders.

Meer info: https://www.cocolobru.be

En Bord de Soignes is een psycho-medisch-sociaal netwerk dat zich uitstrekt over de gemeenten Oudergem, Watermaal-Bosvoorde en Sint-Pieters-Woluwe, om de huurders een zo breed mogelijke hulp en bijstand te bieden, en om het onderlinge contact en de communicatie te versterken.

Aarzel zeker niet om de Sociale dienst te bellen, naargelang uw woonplaats en de uren waarop dienst beschikbaar is, voor meer informatie hierover. De maatschappelijk assistenten zijn gebonden aan het beroepsgeheim en helpen u met plezier om de nodige documenten te verzamelen of u de weg te wijzen naar een meer geschikte instantie.

Oudergem

Watermaal-Bosvoorde

Sint-Pieters-Woluwe

Emerance Evrard

02 435 23 55

Coralie Van Nieuwenborgh

02 435 23 56

Christine Frère

02 435 23 57