Privacybeleid

Privacybeleid - Gegevensbescherming in overeenstemming met de RGPD

Aan de Rand van het Zoniënwoud hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy.

In dit uitgebreide gegevensbeschermingsbeleid wordt uitgelegd hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Ook wordt aangegeven welke stappen wij ondernemen om de bescherming van die gegevens te waarborgen en hoe de betrokkenen personen met ons kunnen opnemen in verband met hun persoonlijke rechten met betrekking tot hun verzamelde gegevens.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens is het bedrijf Aan de Rand van het Zoniënwoud.

Aan de Rand van het Zoniënwoud is een openbare vastgoedmaatschappij onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met hoodkantoor in Houlettelaan 93, 1160 Oudergem, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0401.967.406.

Erkend door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, is zij onderworpen aan het Wetboek van Vennootschappen, met uitzondering van zaken geregeld door de Brusselse Huisvestingscode & elementaire vereisten.

Aan de Rand van het Zoniënwoud zorgt voor de rehabilitatie, de renovatie, het beheer, de verkoop en de verhuur van openbare woningen op het grondgebied van Oudergem, Watermaal-Bosvoorde en Sint-Pieters-Woluwe.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten, namelijk

1° het beheer en de verhuur van sociale woningen en gelijkgestelde sociale woningen, aangepast of aanpasbaar, met het oog op integratie en doorreis, volgens de modaliteiten en voorwaarden bepaald door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

1° bis de opvang van huurders bij hun intrede in sociale, aangepaste of aanpasbare, integratie- of transitowoningen, volgens de modaliteiten bepaald door de Regering;

2° de aankoop, de bouw, het herstel, de instandhouding, de verbetering, de aanpassing van woningen en de herstructurering van gebouwen waarvan zij eigenaar is of waarop zij een zakelijk recht heeft, met het oog op de hoofdbestemming ervan voor huisvesting;

3° elke vastgoedverrichting, met inbegrip van het ontwerpen, het samenstellen en het opvolgen van vastgoedprojecten en elke verrichting voor het beheer of de verhuur van gebouwen met het oog op de gedeeltelijke toewijzing ervan aan huisvesting, overeenkomstig de door de Regering bepaalde modaliteiten en voorwaarden;

4° de verkoop van gebouwen die haar eigendom zijn;

5° de opvang van kandidaat-huurders en huurders, alsook hun sociale begeleiding;

(6) de huurders te informeren over en in kennis te stellen van de activiteiten, het onderhoud, de renovatie en de woningbouwprogramma’s van de maatschappij;

7° de behandeling van de aanvragen van de gezinnen die een woning wensen te kopen en de opvolging van de contracten;

8° het verhuren of beheren van gebouwen voor huisvestingsdoeleinden, of van woningen, volgens de voorwaarden en modaliteiten bepaald door de Regering;

8°bis het ontwerpen, samenstellen en controleren van vastgoedprojecten die geheel of gedeeltelijk huisvesting creëren voor andere openbare actoren;

9° tussenkomst als onroerende exploitant voor eigen rekening of voor rekening van de houder van het zakelijk recht ;

10° deelneming aan de oprichting, het beheer en de werking van publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen die betrokken zijn bij de uitvoering van de doelstellingen van het gewestelijk huisvestingsbeleid;

10°bis informatie aan de leden van het adviescomité van de huurders en verhuurders, nodig voor de uitoefening van zijn bevoegdheden;

11° bijstand aan de plaatselijke overheden bij de uitvoering van het plaatselijke huisvestingsbeleid;

12° de aanleg van wegen, rioleringen, openbare verlichting, watervoorziening, gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen van cultureel of maatschappelijk belang die een integrerend deel uitmaken van een groep gebouwen, en de ontwikkeling van deze voorzieningen;

13° de aanleg van grondreserves die noodzakelijk zijn voor de harmonieuze ontwikkeling van de huisvesting, om ze over te dragen aan particulieren of om ze reële rechten te verlenen, door hen de instandhouding van het uitzicht en de functionele indeling van de complexen op te leggen;

14° elke nieuwe opdracht die rechtstreeks verband houdt met deze bedoeld in de vorige punten, bepaald door de Regering op advies van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

Als u vragen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

 • Of per e-mail naar DPO_sisp@atayapartners.com
 • Of per post ter attentie van “de functionaris voor gegevensbescherming van Aan de Rand van het Zoniënwoud”, Houlette-laan 93, 1160 Ouderge

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verzamelen en gebruiken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze missie en activiteiten.

Meer in het bijzonder, verzamelen wij in het kader van de aanvraag of toewijzing van een woning onder meer de volgende gegevens

 • identificatiegegevens (bv. naam, voornaam, nationaliteit, geboorteplaats en -datum, geslacht, nationaal registratienummer, beroep, socialezekerheidsidentificatienummer)
 • contactgegevens (bv. post- en e-mailadres, telefoonnummer)
 • gegevens over de gezinssituatie (bv. samenstelling van het huishouden, relatie, burgerlijke staat, aantal kinderen, kinderbijslag)
 • informatie over onderwijs en werkgelegenheid (bv. opleidingsniveau, werkgelegenheid)
 • financiële gegevens (inkomen van het huishouden)
 • elektronische identificatiegegevens (b.v. cookies)
 • gezondheid gerelateerde gegevens (informatie voor de berekening van prioriteitspunten, de berekening van de huurprijs en de beoordeling van de aangepastheid van de huisvesting).
 • Verbruiksgegevens (bv. gas, koud water en warm water in sommige woningen)

De verstrekking van persoonsgegevens in het kader van de huurovereenkomst is een wettelijke verplichting. De huurder is verplicht ons de persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor het beheer van zijn huurdersdossier. De persoonsgegevens moeten daarom nauwkeurig en correct zijn.

Wij verwerken nooit gegevens die betrekking hebben op uw ras of etnische afkomst, uw politieke opvattingen, uw godsdienst, uw filosofische overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond, uw genetische gegevens, uw seksleven of seksuele geaardheid.

Persoonsgegevens kunnen ook worden verkregen uit authentieke bronnen (SPF, Alloc, Cadastre, HandiFlux).

Verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens

 1. Naleving van de Europees recht over de bescherming van persoonsgegevens en alle andere toepasselijke lokale wetgeving

Wij verbinden ons ertoe alle toepasselijke wetgeving over gegevensbescherming na te leven.  We zullen ervoor zorgen dat persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Europese wetgeving over gegevensbescherming en alle andere toepasselijke lokale wetgeving.

 1. Rechtmatig, behoorlijke en transparante

Elke Verwerking van Persoonsgegevens door ons wordt rechtmatig uitgevoerd in de zin van de GDPR. Wij kunnen verplicht zijn uw Persoonsgegevens te Verwerken om (i) een contract uit te voeren waarbij u partij bent; (ii) te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust; (iii) uw vitale belangen of die van een Betrokkene te beschermen; (iv) uw voorafgaande toestemming voor de betreffende Verwerking; (v) de gerechtvaardigde belangen die Aan de Rand van het Zoniënwoud nastreeft, tenzij uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden prevaleren; en (vi) de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan ons is opgedragen.

Wanneer wij uw Persoonsgegevens Verwerken, zullen wij u voorzien van een informatiemededeling of beleid inzake de bescherming van uw Persoonsgegevens, met inbegrip van de volgende informatie: wie verantwoordelijk is voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, wat de doeleinden zijn van de Verwerking van uw Persoonsgegevens, wie de ontvangers zijn van uw Persoonsgegevens, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen, tenzij dit onmogelijk zou zijn of onevenredige inspanningen zou vergen.

Als de toepasselijke lokale wetgeving dit vereist, zullen wij u vooraf om toestemming vragen (bijvoorbeeld voordat wij gevoelige Persoonsgegevens verzamelen).

 1. Rechtmatigheid van de verwerking, doel beperking en minimalisering van het verzamelen van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld en mogen vervolgens niet worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden.

Om u onze diensten te kunnen verlenen, dient u ons bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken. Aan de Rand van het Zoniënwoud verwerkt uw gegevens alleen voor de volgende doeleinden:

 • Om onze opdracht van openbaar belang te vervullen in overeenstemming met ons statutair maatschappelijk doel;
 • Om te voldoen aan de bepalingen waaraan wij onderworpen zijn, ongeacht of deze van wettelijke, regelgevende, administratieve, algemene of specifieke aard zijn;
 • Wanneer u als gebruiker van de www.enborddesoignes.be website contact met ons opneemt via het contactformulier, per e-mail of per telefoon, zullen de Persoonsgegevens worden gebruikt om uw verzoek te beantwoorden en de kwaliteit van onze diensten te verbeteren;
 • Als kandidaat-huurder, de Persoonsgegevens die ons in staat stellen uw inschrijving uit te voeren en u de diensten te verlenen waarom u verzoekt.
 • Als huurder laten de Persoonsgegevens ons toe het contract uit te voeren en dus onze verplichtingen na te komen zowel op sociaal vlak (huisbezoek, gezondheidsonderzoek, …) als op administratief vlak (huurprijsberekening, fraude-opsporing, betalingsplan, …) als op technisch vlak (huuropvolging, onderhoud en werken).

4. Ontvangers van de Persoonsgegevens en waarborg in geval van doorgifte aan derde landen

Uw Persoonsgegevens in ons bezit worden hoofdzakelijk verwerkt door onze werknemers, die onderworpen zijn aan de strikte naleving van de regels inzake vertrouwelijkheid, wetten en reglementen met betrekking tot de bescherming van personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens.

Voor de in artikel 3 beschreven doeleinden kunnen wij uw Persoonsgegevens :

 • Aan u of uw wettelijke vertegenwoordiger (voorlopig bewindvoerder, bemiddelaar), aan uw vertegenwoordiger (raadsman, advocaat) of aan elke andere persoon die daartoe door u is gemandateerd of gemachtigd;
 • Aan derden (“ontvangers”):
  • Aan onze toezichthoudende instantie, de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, aan de verschillende overheidsdiensten en andere openbare instellingen naargelang hun respectieve bevoegdheden en op grond van, op basis van een wettelijke verplichting die ons wordt opgelegd;
  • Externe dienstverleners en in het bijzonder IT- en hostingdienstverleners;
  • Onze accountant en bedrijfsrevisor, die aan een geheimhoudingsplicht gebonden zijn;
  • Ons sociaal secretariaat;
  • Aan uw schuldeisers en hun deurwaarders in het kader van een afdwingbare procedure;
  • Aan uw advocaten, deurwaarders, deskundigen en aan de rechtbanken in geval van een geschil;
  • Onze advocaten, deurwaarders, experts;
  • Aan politiefunctionarissen voor beelden van bewakingscamera’s in geval van een formeel en gerechtvaardigd verzoek

Aan de Rand van het Zoniënwoud zorgt ervoor dat haar onderaannemers hetzelfde beschermingsniveau garanderen als zijzelf door een contractuele garantie te eisen dat deze onderaannemers uw gegevens uitsluitend verwerken voor het toegestane doel, met de vereiste discretie en veiligheid.

In het algemeen zullen wij uw gegevens niet openbaar maken.

Aan de Rand van het Zoniënwoud geeft geen gegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij de buiten deze ruimte gevestigde ontvanger passende garanties biedt om uw gegevens te beschermen volgens normen die gelijkwaardig zijn aan die welke door de Europese wetgeving worden opgelegd.

5. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige wijziging of verlies, of tegen ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of toegang, overeenkomstig het Informatie- en Systeembeveiligingsbeleid van de Groep.

Deze maatregelen omvatten

 • Het personeel bewust maken van zijn contractuele verplichting tot vertrouwelijkheid;
 • Beveiliging van de fysieke toegang ;
 • Beveiliging van de apparatuur;
 • De servers worden regelmatig bijgewerkt;
 • Firewalls, gebaseerd op een meerlagig model, blokkeren niet-geautoriseerd verkeer.
 • Toegangsbeheer: werknemers hebben toegang naar gelang van de behoeften van hun werk en de eisen van de dienst.
  • Intern: Wijzigingen van rechten en toegang zijn alleen mogelijk met goedkeuring van de verantwoordelijken.
  • Extern: (kandidaat-)huurders hebben alleen toegang tot hun eigen gegevens.
 • Beveiligd datatransport: al het dataverkeer via internet wordt gecodeerd volgens de huidige normen die op de markt beschikbaar zijn.
 • Beveiliging tegen virussen en internettoegang: zowel servers als desktop- en laptopcomputers zijn uitgerust met de nodige antivirussoftware.
 • De continuïteit van de dienstverlening wordt gewaarborgd door redundante back-upfaciliteiten.

Niettemin kan Aan de Rand van het Zoniënwoud niet aansprakelijk worden gesteld voor de verduistering van deze gegevens door een derde ondanks de genomen veiligheidsmaatregelenś.

6. Cookies

Onze website, www.enborddesoignes.be, maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Zo kunnen wij u tijdens uw bezoek een betere browse-ervaring bieden en onze Website optimaliseren.

Cookies en gelijkwaardige technologieën stellen ons echter niet in staat om systematisch gegevens te verzamelen die gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons de verwerking te verbeteren, beter in te spelen op de interesses van onze gebruikers en de doeltreffendheid van de inhoud te meten.

Wij zijn wettelijk verplicht uw toestemming te vragen voor het gebruik en de opslag van cookies en soortgelijke technologieën op uw computer of mobiele apparaat. In dit gedeelte over cookies vindt u alle informatie over de cookies die wij gebruiken en het doel ervan.

Voor meer informatie over dit Cookiebeleid kunt u contact met ons opnemen via rgpd@ebds. brussels

WAT IS EEN COOKIE?

HET CONCEPT VAN EEN “COOKIE

Een cookie is een klein tekstbestand in alfanumeriek formaat dat wij op de server of de harde schijf van uw computer opslaan. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.

Tenzij u uw serverinstellingen hebt aangepast om cookies te weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen wanneer u onze website bezoekt.

SOORTEN COOKIES

 Cookies kunnen worden onderscheiden op basis van hun oorsprong, functie en levensduur.

Eigen cookies zijn cookies die de eigenaar van de bezochte website plaatst. 

Cookies van derden zijn cookies die worden geplaatst door een andere organisatie dan de eigenaar van de website die u bezoekt. Voorbeelden hiervan zijn cookies die worden geplaatst door een website-analysebedrijf dat de website-eigenaar gegevens verschaft over de bezoekersfrequentie van hun site.

Functionele cookies zijn cookies die de goede werking van de Website verzekeren (bv. cookies voor login of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn, logischerwijze, eigen cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die worden geplaatst voor statistische, sociale, targeting- en marketingdoeleinden. Zij hebben niets te maken met de zuiver technische ondersteuning van de website. Cookies voor statistische doeleinden stellen ons in staat na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer zich bevindt, enz. Cookies voor sociale doeleinden stellen de gebruiker in staat de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks met anderen te delen. Cookies voor targetingdoeleinden stellen ons in staat een profiel op te bouwen op basis van uw surfgewoonten, zodat de getoonde advertenties aansluiten bij uw interesses. Cookies voor marketingdoeleinden registreren welke advertenties een gebruiker te zien heeft gekregen en hoe vaak. Niet-functionele cookies kunnen onze eigen cookies zijn of cookies van derden.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur die in de cookie is vastgesteld en dus nadat u de server hebt afgesloten. Zij worden geactiveerd telkens wanneer de gebruiker de website bezoekt die de cookie heeft ingesteld (bv. cookies die zijn ingesteld door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics enz.) De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessiecookies: Met deze cookies kunnen wij de handelingen van een gebruiker vereenvoudigen en aan elkaar koppelen tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browservenster opent en eindigt wanneer hij het browserscherm sluit. Sessiecookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser sluit, worden alle sessiecookies gewist. De meeste functionele cookies zijn sessiecookies.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ OP ONZE WEBSITE? 

Aan de Rand van het Zoniënwoud, beheerder van deze website, gebruikt op www.enborddesoignes.be vier soorten cookies:

 • essentiële cookies ;
 • functionele cookies ;
 • analytische cookies;

Om de inhoud van haar website te beheren, plaatst Aan de Rand van het Zoniënwoud essentiële en functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van deze website. Het is niet mogelijk om deze cookies te weigeren als u onze website wilt bezoeken.

Aan de Rand van het Zoniënwoud gebruikt ook “Google Analytics” voor analytische doeleinden. Dit analyse-instrument installeert cookies die wij gebruiken om het bezoek (verkeer) aan de website te kwantificeren. Zo kunnen we zien hoe vaak een bepaalde pagina is gelezen. Wij gebruiken deze informatie alleen om de inhoud van onze website te verbeteren of als basis voor een nieuwe campagne over een bepaald onderwerp van groot belang.

U kunt de bovenstaande cookies weigeren als u op onze website wilt surfen. Om dit te doen, dient u niet-essentiële cookies te weigeren via de “cookie warning” banner op de homepage wanneer u de Website voor het eerst bezoekt. 

7. Bewakingscamera’s

Bediening:

Aan de Rand van het Zoniënwoud heeft bewakingscamera’s geplaatst:

 • In de « Cité de l’Amitié » in 1150 Brussel

Garage 1

Angle Jaune straat – 1150 Brussel

– Lift 1: tegenover VB21

– Lift 2 : ingang Micka schoonmaakruimte  (Locatie 15)

– Lift 3 : Toegang tot garage 1 via toren 3 (locatie 38)

– PG AJ : Garagedeur (plaats 38)

– IPC: Afvalkamer

Garage 2 

“Ciel Bleu” straat – 1150 Brussel

– Lift 5: tegenover ketelruimte 3 (locatie 67)

– GAR Lift 4 : Garagedeur (locatie 67)

– Lift 3: Kot sanitair (locatie 90)

– Lift 4: Toegang tot torendeur 4 (locatie 108)

– COM 5: Afvalkamer

Garage 3

« Fleur d’Oranger » straat – 1150 Brussel

– PG-lift 6: Garagedeur (locatie 191)

– Lift 5: Ingang lift 5 -1 (locatie 121)

– IPC : Afvalkamer

« Temps des Cerises » straat – 1150 Brussel

– Lift 7-8 : bij de schoonmaakruimte Concierge (Locatie 181)

– IPC: Corridor van toren 7 (locatie 178)

– Lavoir: Wasplaatsingang bij de stookruimte 4

– Toren 8: Bij de oude douches

Bij elke ingang van de garages staat een pictogram dat de aanwezigheid van camera’s aangeeft voor zowel voetgangers als voertuigen.

 • Op de parking aan de Houlettelaan 93 1160 Brussel.

– 3 camera’s, waarvan één bij de ingang van het kantoor.

 • Plein Van Simaey 1160 Brussel

o 3 camera’s in het magazijn.

o 1 camera op de parkeerplaats

o 2 camera’s in de 2 toegangssluizen op de begane grond (die de 2 toegangsdeuren controleren)

o 2 camera’s in het controlekantoor (die de 2 toegangsdeuren controleren)

Het cameratoezicht is permanent: 24 uur per dag.

Bewakingscamera’s worden alleen bekeken wanneer een strafbaar feit is ontdekt of wanneer de rechtshandhavingsinstanties daarom formeel verzoeken. De beelden worden niet in real time bekeken. De personen die gemachtigd zijn de beelden te bekijken, zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht, zowel met betrekking tot de persoonsgegevens als met betrekking tot het volledige beheer en het bekijken van de beelden.

Naleving van de Europese recht over gegevensbescherming en alle andere toepasselijke lokale wetgeving:

Aan de Rand van het Zoniënwoud houdt zich aan de RGPD en de Belgische wetgeving over het gebruik van bewakingscamera’s. Zij gebruikt het voorgeschreven pictogram om haar camera’s aan te geven en geeft haar bewakingscamera’s elk jaar aan bij de politie.

De doeleinden en rechtsgrondslag van de verwerking :

De grondslag voor de rechtmatigheid van voornoemde verwerking is het rechtmatige belang (artikel 6, lid 1, onder f), voor zover de verwerking plaatsvindt voor de volgende doeleinden:

 • 1° De veiligheid en gezondheid van de werknemers ;
 • 2° De bescherming van het vermogen van de vennootschap

Categorieën van ontvangers :

De ontvangers van de beelden zijn uitsluitend de interne diensten van Aan de Rand van het Zoniënwoud of de wetshandhavingsdiensten in geval van klachten of formele en gerechtvaardigde verzoeken aan Aan de Rand van het Zoniënwoud.

Bewaartermijnen :

De beelden van de bewakingscamera’s worden slechts 30 dagen na de opname bewaard, overeenkomstig de wet van 28 mei 2018 over het gebruik van bewakingscamera’s. In geval van overtreding, vernedering of agressie worden de beelden bewaard totdat het geschil is opgelost.

Recht op inzage van de gefilmde personen :

Personen die door de bewakingscamera’s zijn gefilmd, hebben een recht op inzage tot de beelden dat beperkt is tot de beelden waarop zij voorkomen. Daartoe dienen de personen aan Aan de Rand van het Zoniënwoud een verzoek te richten dat voldoende gedetailleerde informatie bevat om de beelden nauwkeurig te lokaliseren.

Er zijn veiligheidsmaatregelen getroffen:

 • Vaststelling van verantwoordelijkheden en beperking van kijkrollen, onderhoud van camera’s en registratie van het kijkregister ;
 • Instelling van een formele kijkprocedure ;
 • Bewustmaking van het betrokken personeel ;
 • Beveiliging van de systemen en de plaats van opname en weergave ;
 • Automatische vernietiging van beelden na de ingestelde bewaartermijn;
 • Beheer en beperking van de toegang tot systemen, met inbegrip van de toegang voor installateurs en onderhoudspersoneel.

8. De rechten van de betrokken personen

Aan de Rand van het Zoniënwoud verbindt zich ertoe de uitoefening van de rechten van personen te vergemakkelijken overeenkomstig de toepasselijke regelgeving.

Hieronder volgt een lijst van de rechten van de mens:

 1. Recht op inzage: geeft eenieder de mogelijkheid Aan de Rand van het Zoniënwoud te vragen of hij over gegevens beschikt die hem betreffen.
 2. Recht op verbetering: de persoon die, met name na de uitoefening van zijn recht van toegang, zou vaststellen dat de gegevens waarover Aan de Rand van het Zoniënwoud over hem beschikt een of meer fouten bevatten, kan hem verzoeken deze te rectificeren.
 3. Recht op gegevenswissing / Recht om te worden vergeten: het recht om te worden vergeten maakt het mogelijk Persoonsgegevens te wissen wanneer:
  1. de Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld;
  2. de betrokkene besluit zijn toestemming in te trekken;
  3. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens;
  4. zijn of haar Persoonsgegevens onrechtmatig zijn Verwerkt;
  5. zijn of haar Persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  6. het wissen ervan is verplicht om de naleving van de toepasselijke wetgeving te waarborgen.
 4. Recht op beperking: een persoon kan een verzoek indienen om de verwerking te beperken wanneer:
  1. hij de juistheid van zijn Persoonsgegevens betwist;
  2. Aan de Rand van het Zoniënwoud heeft de Persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking;
  3. hij of zij op legitieme gronden bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.
 5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid: In voorkomend geval kan de betrokkene verzoeken om overdraagbaarheid van hem betreffende Persoonsgegevens die hij aan Aan de Rand van het Zoniënwoud heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, en heeft hij het recht deze Persoonsgegevens aan een andere Verantwoordelijke voor de verwerking door te geven zonder dat Aan de Rand van het Zoniënwoud zich daartegen hoeft te verzetten, wanneer:
  1. de verwerking van zijn Persoonsgegevens is gebaseerd op zijn of haar toestemming of op een bestaande contractuele relatie; en
  2. de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen.
  3. Zij heeft ook het recht om uw Persoonsgegevens rechtstreeks te laten overdragen aan een derde partij van haar keuze (voor zover technisch mogelijk).
 6. Recht van bezwaar: een persoon heeft het recht bezwaar te maken (“opt-out”) tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens (met inbegrip van profilering of marketingcommunicatie). Wanneer wij uw Persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, kan de betrokkene zijn toestemming te allen tijde intrekken.
 7. Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden: De betrokkene heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem in aanmerkelijke mate treft op een soortgelijke wijze.
 8. Recht op klacht: Indien u niet tevreden bent met ons antwoord en/of meent dat wij onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen niet nakomen, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (DPA), per e-mail naar contact@apd-gba.be of per post naar Rue de la Presse 35, 1000 Brussel.

9. Wijziging

Wij kunnen dit beleid bijwerken als onze zakelijke of wettelijke verplichtingen wezenlijk veranderen. Als wij belangrijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen wij een bericht op onze website plaatsen op het moment dat de wijzigingen van kracht worden en, waar nodig, zullen wij rechtstreeks contact met u opnemen over de wijzigingen via onze normale communicatiekanalen.

10. Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens zoals bedoeld in dit handvest, kunt u contact met ons opnemen per post op DPO, Aan de Rand van het Zoniënwoud, Avenue de la Houlette 93, 1160 Oudergem of per e-mail op rgpd@ebds. brussels.