Stem of word Arhuu’s

Op 17 september 2022 wordt u opgeroepen om uw vertegenwoordigers bij de ARHUU’s

(Adviesraden van de Huurders) voor een periode van vier jaar te verkiezen.

Dit democratische orgaan, dat in 2004 in het leven werd geroepen, is een specifieke instantie voor de sociale woningen, woningen voor bescheiden of middeninkomens van de sector van de Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM’s). Het biedt huurders de kans om actief deel te nemen aan het reilen en zeilen en het beheer van de woningmaatschappij waar ze van afhangen.

De toekomstige huurdersafgevaardigden van de ARHUU krijgen de opdracht om in hun ARHUU de stem van de huurders te laten horen bij de collectieve keuzes die de verhuurder zal maken, of het nu gaat om renovatie, onderhoud, aanleg van de omgeving rond de gebouwen, sportinfrastructuren, collectieve voorzieningen, speelpleinen of de organisatie van feestelijke of culturele evenementen.

Als u over een ARHUU-lid bij uw OVM beschikt, zoals u in de brochure kan lezen die ik u graag bezorg, krijgt u gegarandeerd de mogelijkheid om deel te nemen aan de verbetering van uw leefomgeving en aan de talrijke projecten van uw woningmaatschappij.

Ik hoop dat deze brochure uw belangstelling wekt om u actief in te zetten binnen uw ARHUU of hierover te praten met uw naasten, uw buren, uw kinderen zodat ook zij zich kunnen inzetten voor de ontwikkeling van de projecten van uw OVM.

Tot slot vestig ik uw aandacht op twee bijzonder belangrijke data:

10 mei 2022: uiterste datum om uw kandidatuur in te dienen om “een ARHUU afgevaardigde”te worden. Uw kandidatuur moet uiterlijk tegen die datum bij uw woningmaatschappij (OVM) zijn ingediend en daarvoor maakt u gebruik van de formulieren die u bij de brochure vindt.

17 september 2022: datum waarop de verkiezingen plaatsvinden en waarop u uw toekomstige afgevaardigden kan aanduiden. Sta me toe u aan te moedigen om op die dag te gaan stemmen zodat het minimumaantal kiezers bij uw OVM wordt gehaald en er zodoende een Adviesraad geldig kan worden opgericht.